Bioodpad z obcí

Biologicky rozložitelný odpad


Definice biologicky rozložitelného komunálníno odpadu - BRKO

Biologicky rozložitelný odpad tvoří odpady, které jsou schopny anaerobního nebo aerobního rozkladu. Ve vztahu ke komunálnímu odpadu se jedná o odpady z údržby sadů, parků, hřišť, komunální zeleně, ale i odpady ze hřbitovů ve správě měst a ze zahrad ve vlastnictví občanů. Patří sem také odděleně sebrané biologicky rozložitelné odpady z kuchyní domácností (mimo masa a kostí).


Povinné třídění BRKO v obcích

Na podzim 2014 byla přijata novela zákona o odpadech, která obcím stanovila povinnost zajistit domácnostem místa pro odkládání bioodpadů. K novele zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR prováděcí vyhlášku, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015. Novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., §17, odstavec 3, dostali obce povinnost zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Od 1.4.2016 je tedy každá obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V případě bioodpadů pak Vyhláška 321/2014 Sb. stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října každého roku. Je však již na obcích, aby si určili, jak budou sběr provádět.


Způsoby plnění zákonné povinnosti třídit BRKO
  • kompostárny a komunitní kompostárny za speciálních podmínek

  • předcházení vzniku BRKO - kompostéry a vlastní domácí kompostování

  • odvozový způsob - velkoobjemové kontejnery

  • odvozový způsob - vývoz popelnic s BRKO od domů


    Zajímá Vás cenová nabídka na odvoz bioodpadů?

    Volejte: 518 397 113