Nebezpečné odpady

Nebezpečný odpad

Co je nebezpečný odpad?

Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů (výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, schopnost uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jeho odstraňování).

Kam s ním?

Přebírání nebezpečných odpadů od zákazníků probíhá dvojím způsobem:

  • vlastní dovoz odpadů zákazníka na sběrný dvůr

  • odvoz odpadů z provozovny zákazníky našimi vozidly

Důležité informace:

  • Před předáním nebezpečných odpadů na sběrném dvoře je potřeba na stránkách www.sepno.cz nahlásit původcem DOPŘEDU přepravu nebezpečných odpadů. Na sběrný dvůr je pak při předání odpadů nutno vzít  s sebou vyplněný ohlašovací list ve dvou kopiích!!! 

  • Přeprava nebezpečných odpadů od zákazníka probíhá dle dohody ADR, vozidly s povolením KÚ JMK pro přepravu nebezpečných odpadů.
  • Předání nebezpečných odpadů je zpoplatněno podle platného ceníku sběrného dvora.

  • Platba za předání odpadů se uskutečňuje ihned na pokladně  sběrného dvora v hotovosti.

  • U subjektů s platnou smlouvou probíhají platby zpětně na základě vystavené faktury.

Objednávky, dotazy:

Provozovna sběrný dvůr
Odpovědný vedoucí: Igor Juračka
Telefon: +420 518 351 114
E-mail: juracka@tespra-hodonin.cz