Odpad z domácností

Není odpad jako odpad

 • Odpadje movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

 • Komunální odpad -  je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

 • Domovní odpad - je odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Pod pojmem domovní odpad (nebo také odpad z domácností) se rozumí především běžný odpad z denní spotřeby domácností. Domovní odpad je součástí komunálního odpadu a je to ta část, která vzniká na území obce a má původ v činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů). Domovní odpad tvoří dominantní podíl komunálního odpadu. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.Směsný komunální odpad
 • Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ odpadem. Směsný odpad je v Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 01 jako „směsný komunální odpad“.

 • Odkládá se do klasických plechových nebo plastových popelnic a kontejnerů (110 l, 120 l , 240 l  a 1100 l).

 • Je svážen svozovou technikou v pravidelných harmonogramech

   -   Hodonín - 1x za týden nebo dle lokality

   -   Obce - 1x za 14 dní (rozpis svozových dnů v obcích: ZDE)

 • Je likvidován uložením na skládku (Mutěnice) nebo spalováním (spalovna SAKO Brno)

 • Z hlediska finančního i ekologického je nejvíce zatěžující složkou odpadů produkovaných v domácnostech.Separované odpady
 • Separované odpady  jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem a které lze po úpravě nebo přímo využít většinou jako druhotnou surovinu. Jedná se o odděleně sebraný papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Odděleně sebrané využitelné složky jsou podle  v Katalogu odpadů vedeny v podskupinách 20 01 a 15 01. 

 • Ke sběru separovaných odpadů slouží barevně odlišené kontejnery nebo pytle. Kontejnery jsou využívány v sídlištní zástavbě nebo v blízkosti centra, pytlový systém je v Hodoníně implementován do rodinných domů. Tento kombinovaný systém sběru je nejefektivnější.

 • Termíny svozu pytlů od rodinných domů v Hodoníně jsou  v posledním týdnu v měsíci. Středa (plasty a nápojový karton), čtvrtek (papír). Pokud je čtvrtek prvním dnem nového měsíce, svoz je uskutečněn o týden dříve. Přesné informace o termínech svozů naleznete v každém vydání Hodonínských listů.Biologicky rozložitelný odpad
 • Biologicky rozložitelný odpad tvoří odpady, které jsou schopny anaerobního nebo aerobního rozkladu. Ve vztahu ke komunálnímu odpadu se jedná o odpady z údržby sadů, parků, hřišť, komunální zeleně, ale i odpady ze hřbitovů ve správě měst a ze zahrad ve vlastnictví občanů. Patří sem také odděleně sebrané biologicky rozložitelné odpady z kuchyní domácností (mimo masa a kostí). 

 • Rádce, co do bioodpadu patří a co ne naleznete ZDE.
 • Ke sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě Hodonína slouží hnědé sklolaminátové kontejnery hnědé barvy s označením BIO. Pro sběr bioodpadu v zástavbě rodinných domů si mají majitelé možnost vybrat mezi bioopopelnicí o objemu 240 l a kompostérem. Obě nádoby poskytuje město Hodonín na základě smlouvy do bezplatné výpůjčky (paní Dita Šprinclová , odbor investic a údržby městského úřadu).

 • Harmonogram vývozu bioopopelnic od rodinných domů je 1xza 14 dní svozový den: úterý v lichém týdnu (v zimním období je svoz realizován 1x za měsíc - přesné termíny vývozů jsou vždy uvedeny v Hodonínských listech)


Nebezpečné odpady
 • Nebezpečné odpady - jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem a jsou to jakékoliv odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v Katalogu odpadů vedeny ve skupině 20 01 (označené *). 

 • Rádce, jak poznat nebezpečný odpad, naleznete  ZDE.
 • Nebezpečný odpad mají všichni občané Hodonína možnost bezplatně odevzdat na sběrném dvoře: Měšťanská 78, Hodonín. Informace o otevírací době sběrného dvora naleznete ZDE.

 • Občané obsluhovaných obcí mohou nebezpečný odpad odevzdat na sběrném dvoře příslušné obce (pokud obec sběrný dvůr má), pokud obec sběrným dvorem nedisponuje, jsou v obci konány pravidelné mobilní sběry nebezpečných odpadů, jejichž termíny jsou předem ohlášeny.


Vysloužilé elektrospotřebiče
 • Vysloužilé elektrospotřebiče  nejsou odpadem. Jedná se o veškeré velké i malé elektrospotřebiče, které se zapojují do elektrické zásuvky nebo fungují na baterie. Jsou však stanoveny i výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např. bojlery, klimatizační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna aj.

 • Staré spotřebiče podléhají tzv. zpětnému odběru, tzn. že je můžete zdarma odevzdat na místech, které jsou jako místa zpětného odběru označená. Povinnost odebrat starý spotřebič mají také prodejci u nichž jste spotřebič zakoupili, pro sběr menších spotřebičů jsou pak ve městě rozmístěny červené kontejnery. O další zpracování se pak starají kolektivní systémy.

 • Sběrný dvůr Měšťanská 78, Hodonín je místem zpětného odběru elektrospotřebičů.

 • Více informací o elektrozařízení naleznete ZDE.Stavební  a objemný odpad
 • Objemný odpad - je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod. 

 • Stavební odpady -  jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky.

 • Objemný  i stavební odpad mohou občané Hodonína dovézt v menším množství na sběrný dvůr, pro likvidaci většího množství (při vyklízení domů, rekonstrukcích  a stavbách) je nutné objednat si službu přistavení kontejneru.

 • Více informací o přistavení kontejneru na objemný odpad naleznete ZDE..

 • Více informací o stavebním odpadu z domácností ZDE.