Politika společnosti

Politika společnosti

Filozofie a základní hodnoty společnosti

 

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti chceme

 • dosahovat stabilitu a zlepšování kvality našich služeb procesně orientovaným  systémem kvality ve všech našich procesech a činnostech,
 • vytvářet systém kvality, EMS a BOZP a jeho pravidelné přezkoumávání a zlepšování jako trvalého procesu,
 • udržovat a zlepšovat systém ochrany ŽP podle požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001 a zajišťovat BOZP jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o pracovníky,
 • zajišťovat potřebné personální, finanční, materiálové a informační zdroje pro udržování a zlepšování systému ochrany ŽP a na snižování a prevenci rizik v oblasti BOZP,
 • dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících s ochranou ŽP a s BOZP,
 • neustále zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí v hodonínském regionu,
 • při plnění pracovních úkolů postupovat tak, aby žádná z aktivit neovlivnila negativně ŽP,
 • budovat přední společnosti s dobrým image u zainteresovaných stran v oblasti odpadového hospodářství a veřejné zeleně.
 • systematicky budovat povědomí o nabízených službách, a to využitím nových způsobů propagace.

 

Ve vztahu k zákazníkům se snažíme

 • při budování vztahů se zákazníky klást důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci s našimi strategickými zákazníky,
 • v rozhodovacím procesu řízení stavět na první místo požadavky zákazníka a budování principů důvěryhodnosti v kvalitu našich  služeb,
 • o poskytování stále kvalitnějších služeb všem zákazníkům a tím zlepšování dobrého jména společnosti,
 • o spravedlivé a korektní jednání se všemi zákazníky a také s konkurencí.

 

Ve vztahu k dodavatelům

 • upevňujeme naše vztahy s dodavateli a budujeme u nich pocit oboustranně výhodné spolupráce s námi jako renomovanou neustále se rozvíjející společností.

 

Ve vztahu k pracovníkům

 • usilujeme o budování korektních vztahů se svými pracovníky, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich pracovníků,
 • podporujeme pocit hrdosti všech pracovníků za svoji společnost, pěstujeme v pracovnících pocit sounáležitosti se společností a jejich loajalitu,
 • zaměřujeme se na stabilizaci klíčových pracovníků zvyšováním jejich odbornosti,
 • podporujeme dodržování pracovní morálky a s tím související zvyšování efektivity a produktivity práce,
 • podporujeme zlepšování informovanosti pracovníků o všech úkolech a záměrech společnosti,
 • pěstujeme v pracovnících vztah ke svěřeným pracovním prostředkům a majetku společnosti,
 • podporujeme a motivujeme všechny pracovníky k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochrnu zdraví jiných osob, ochranu majetku a pracovního prostředí,
 • očekáváme aktivní přístup k naplňování politiky ochrany ŽP a BOZP, zvyšování odbornosti v oblasti ochrany ŽP a BOZP, šíření environmentálního povědomí a zvyšování povědomí o nutnosti dodržování BOZP,

 

Ve vztahu k majiteli společnosti

 • veškeré podnikatelské aktivity konáme v souladu s přáním majitele a se snahou o dosažení maximálního zisku při plné spokojenosti zákazníků,
 • spoluprací na základě důvěry a dlouhodobých cílů budujeme oboustranně výhodné spojenectví s majitelem společnosti.

Ing. Ivo Zbořil
jednatel společnosti

 

Ing. Eliška Frolcová
představitel vedení pro ISŘ

 

V Hodoníně 01.02.2011, aktualizace