Sběr a svoz nebezpečných odpadů


Povinnost obcí při nakládání s nebezpečnými odpady

Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují,a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.Mobilní sběry nebezpečných odpadů

Pro obce nedisponující sběrným dvorem nebo jiným sběrným místem schváleným pro sběr a skladování nebezpečných odpadů zajišťujeme mobilní sběry nebezpečných odpadů a to v zákonných lhůtách minimálně 2x ročně. Termíny provádění služby jsou vždy domluveny předem s příslušnou obcí, samotná realizace sběrového dne je organizována pracovníkem společnosti TESPRA.

 • včasná domluva termínu provedení mobilního sběru

 • speciální nástavba pro sběr a přepravu nebezpečných odpadů

 • přítomnost kvalifikovaného pracovníka na místě sběru

 • okamžité vystavení dokladů o převzetí odpadů

 • celková organizace sběru

 • rozšíření sběru nebezpečných odpadů:

  • o zpětný odběr elektra

  • odvoz pneumatik

  • odvoz objemného odpadu

  • odvoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery


 • Objednávka a domluva mobilních sběrů:

  Provozovna sběrný dvůr
  Igor Juračka
  Telefon: +420 518 351 114
  E-mail: juracka@tespra-hodonin.cz