Separované odpady

Separované odpady

Separované odpady 

jsou recyklovatelné složky komunálního odpadu. Pokud jsou odpady vytříděny a upraveny (na třídírně odpadů), je s nimi nadále zacházeno jako se surovinou, která je nadále materiálově  nebo energeticky využívána.

 

Proč by měly firmy třídit odpad?

Pomineme-li ekologickou stránku třídění odpadů, bylo by pro firmy velmi přínosné zamyslet se nad stránkou ekonomickou. Pokud firma odpady netřídí, produkuje pouze směsný komunální odpad, jehož likvidace na skládce nebo ve spalovně stojí nemalé finance. Do ceny za vývoz nádoby se tedy promítají jak náklady spojené s výjezdem vozidla a činností popelářů, tak náklady za likvidaci odpadu.

Separované odpady jsou na rozdíl od směsného komunálního odpadu cennou surovinou, se kterou je obchodováno. V případě velkých množství separovaných odpadů lze stanovit také výkupní cenu.

Pokud tedy firma či podnikatel hledá veškeré způsoby, kterými lze eliminovat výdaje, mělo by třídění odpadů být jedním z prvních kroků.

 

Pro informace o možnostech třídění Vaší firmy

volejte 518 397 126

Obsluhované lokality:

 • Město Hodonín a celá oblast bývalého hodonínského okresu
 • jiné lokality  na individuální potávku
Četnosti odvozu:

 • běžné: 1x za týden, 1x za 14 dní
 • občasné: 1x za měsíc
 • individuální
Sběr separovaných odpadů zajišťujeme:

 • velkoobjemovými kontejnery
 • sběrnými hnízdy (nádobami 1100 l, 240 l  a 120 l , zvony)
 • pytlovým systémem (barevně odlišené pytle)
 • big-bagy
 • papír - volně ložený, svázaný nebo v krabicích
Vlastnictví nádob:

 • nádoby v majetku zákazníka
 • jednorázové nádoby
 • poskytnutí nádob do výpůjčky na základě smlouvy


Dále nabízíme:

 • možnost vlastního dovozu separovaných odpadů na sběrný dvůr

 • zajímavé výkupní ceny v případě větších pravidelně dodávaných množství

 • pravidelné týdenní trasy svozu

 • variabilitu skladování odpadů před svozem

 • poradenství v oblasti třídění odpadů

Reklamace svozů, dotazy a připomínky:

Provozovna sběrný dvůr
Odpovědný vedoucí: Igor Juračka
Telefon: +420 518 351 114
E-mail: juracka@tespra-hodonin.cz