Stavební odpad z domácností

Likvidace malého množství stavební sutě vlastním dovozem na sběrný dvůr
 • adresa sběrného dvora: Měšťanská 78, Hodonín
 • menší množství = přívěsný vozík za osobní automobil
 • stavební odpad před dovozem zbavte příměsí (dřevo, trubky) - ty lze odevzdat při dovozu odpadu zvlášť
 • občané Hodonína mají službu ZDARMA
 • při dovozu  je bezpodmínečně nutné řídit se pokyny obsluhy 
 • dodržujte otevírací dobu sběrného dvora pro občany. ZDE


Likvidace stavební sutě přistavením kontejneru k místu stavby

Nabídka velkoobjemových kontejnerů

 • typ AVIA - hmotnost nákladu max. 3 t

 • typ abroll - hmotnost nákladu max. 8 t

 • typ abroll - hmotnost nákladu max. 15 t


Kontejnery na stavební suť přistavujeme pouze ve variantě:  nízký se zadním otevíráním

Služba přistavení suťového kontejneru k domu či bytovce není zahrnuta v ročních poplatcích za likvidaci odpadu, které občané hradí městu Hodonín nebo příslušné obci, ve které mají trvalé bydliště. Přistavení velkoobjemových kontejnerů se děje na základě písemné objednávky a uhrazení zálohy na pokladně společnosti (Velkomoravská 3652/91, Hodonín). 

Stavební suť ukládejte do kontejnerů v čistém stavu (zbavenou příměsí  - dřevo, trubky apod.), pokud bude suť v kontejneru obsahovat příměsi, nelze ji předat k recyklaci a zákazníkovi budou doúčtovány náklady spojené s převozem a likvidací odpadu na skládce.Likvidace azbestových stavebních odpadů

 • azbest je karcinogen !!! 
 • nejznámějším a nejbežnějším odpadem s obsahem azbestu je střešní krytina ETERNIT
 • při manipulaci  s azbestem používejte ochranné pracovní pomůcky, které brání zapíchnutí uvolněných vláken do kůže (rukavice) a jejich vdechnutí (respirátor)
 • občané Hodonína mají možnost odevzdat odpady s obsahem azbestu zdarma na sběrném dvoře
 • stavební odpady musí být před dovozem na sběrný dvůr řádně zabaleny a to tak, aby při jejich manipulaci nedošlo k uvolnění azbestových vláken do ovzduší
 • k zabalení odpadu použijte igelitové pytle, které uzavřete motouzem či izolepou, v případě většího množství opadu je možno si na sběrném dvoře předem vyzvednout bigbag.
 • nezabalené odpady nemohou být do zařízení na základě provozního řádu převzaty


Aby stavební odpad mohl být po odevzdání dále recyklován, je potřeba dodržovat pravidla pro jeho složení:

 • Do stavební sutě patří: cihly, beton, střešní krytina (kromě eternitu), omítkoviny, menší množství obkladů.
 • Do stavební sutě nepatří: dřevo, sláma, okna, eternit, železo, asfalt, novodurové trubky a plastové rozvody, sanitární keramika ( záchody, umývadla), zrcadla, velké množství keramických obkladů, izolační  materiály (polystyren, skelná vata) a pěny.

Příjem objednávek a cenové kalkulace pro velkoobjemové kontejnery:

Simona UHROVIČOVÁ

tel.: +420 518 397 115

e-mail: doprava@tespra-hodonin.cz